Điều khoản và điều kiện giao dịch

Website www.cholonjsc.com (sau đây gọi là "CHOLONJSC") là một website thương mại điện tử thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CHỢ LỚN, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107812533 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/04/2017 và có thể được sửa đổi bổ sung từng thời điểm theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là "CHỢ LỚN").

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi chung là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ hay bất kỳ một sản phẩm kinh doanh hợp pháp nào trên CHOLONJSC (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

  • (i) Mua Sản Phẩm bán trên CHOLONJSC; và
  • (ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên CHOLONJSC.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:

  • (i) Mọi cá nhân có năng lực hành vi dân sự tương ứng, được thực hiện quyền giao dịch trong phạm vi pháp luật Việt Nam (có thể được điều chỉnh tương ứng theo từng thời điểm một cách tự động và/hoặc có sự điều chỉnh từ CHỢ LỚN) và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên CHOLONJSC; và
  • (ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Việc hình thành giao dịch/Hợp đồng.

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên CHOLONJSC trong bất kỳ trường hợp nào chỉ mang ý nghĩa cung cấp thông tin Sản phẩm mà không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của CHỢ LỚN tới Khách Hàng.

Quan hệ Hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng") được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: (i) một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp và/hoặc địa chỉ email mặc định theo thông tin đã được đăng ký tài khoản ban đầu cho CHỢ LỚN; hoặc (ii) một tin nhắn từ CHOLONJSC tới Khách hàng dưới bất kỳ hình thức liên lạc nào theo thông tin địa chỉ tiếp nhận bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại cá nhân được Khách hàng cung cấp trước đó xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên CHOLONJSC.

Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng với Trung tâm CSKH. CHỢ LỚN có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên CHOLONJSC. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên CHOLONJSC.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, CHỢ LỚN có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; (ii) giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được thực hiện các hành vi bao gồm nhưng không giới hạn kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào, CHỢ LỚN không có trách nhiệm với bất kỳ hành vi không tuân thủ yêu cầu nêu trên được thực hiện bởi Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba có liên quan khác sử dụng Sản Phẩm được giao dịch tương ứng trên CHOLONJSC; (iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Không loại trừ bất kỳ quy định nào được nêu trong Điều Khoản và Điều Kiện này, CHỢ LỚN có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không có nghĩa vụ thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng thực hiện những hành vi bao gồm nhưng không giới hạn như có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên CHOLONJSC để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Khách Hàng từ đây ghi nhận và chấp thuận việc CHỢ LỚN sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

2.4 CHỢ LỚN có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của CHỢ LỚN mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

3. Giá cả và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên CHOLONJSC đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá của Sản Phẩm là dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ hay bất kỳ một sản phẩm kinh doanh hợp pháp nào khác có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như thông tin mô tả cụ thể trên trang giới thiệu cung cấp dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ hay bất kỳ một sản phẩm kinh doanh hợp pháp khác tương ứng.

Giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển và có thể biến động tương ứng với từng thời điểm thanh toán. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên CHOLONJSC.

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên CHOLONJSC trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. CHỢ LỚN có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng một số hình thức bao gồm nhưng không giới hạn thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của CHỢ LỚN.

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

  • (i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ CHOLONJSC chuyển đến;
  • (ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;
  • (iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại CHOLONJSC. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại CHOLONJSC, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung tâm CSKH của CHOLONJSC (sau đây gọi là "Trung Tâm CSKH") để được xử lý kịp thời;
  • (iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ. Trong phạm vi nghĩa vụ cần thực hiện tương ứng với từng loại thẻ, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin tương ứng của thẻ được sử dụng trong giao dịch tại CHOLONJSC;

4. Giao nhận sản phẩm

4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên CHOLONJSC hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó và được xác nhận bởi CHOLONJSC.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”. Khách Hàng có trách nhiệm tự đảm bảo tính trung thực trong việc số điện thoại và/hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào đã được cung cấp/đăng ký với CHOLONJSC được sử dụng cho việc liên hệ thay đổi Người Nhận Hàng. Việc thay đổi Người Nhận Hàng có thể phát sinh những nghĩa vụ nhất định tuân theo Chính sách giao hàng đăng tải trên CHOLONJSC mà Khách Hàng có trách nhiệm phải tuân theo.

Trong một số trường hợp, khi được CHỢ LỚN yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên CHOLONJSC.

6. Điểm thưởng và đổi điểm

Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của CHỢ LỚN tại từng thời điểm. Khách Hàng từ đây trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng ghi nhận và chấp thuận cách thức thực hiện cũng như quy chế áp dụng cho việc tích lũy, quy đổi điểm thưởng tương ứng với từng thời điểm được CHỢ LỚN ban hành và thực hiện. Trong trường hợp những quy định này thiết lập một nghĩa vụ bao gồm nhưng không giới hạn cung cấp chứng từ, thông tin của Khách Hàng, bằng tất cả sự tận tâm và thiện chí, Khách Hàng sẽ phối hợp với CHỢ LỚN liên đới thực hiện các công việc liên quan trên cơ sở thỏa thuận đã được thông qua và quy định của pháp luật.

CHỢ LỚN khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên CHOLONJSC để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

Đối với các điểm thưởng , quà tặng , khuyến mãi , chiết khấu ... có giá trị tiền mặt khách hàng có thể nhận tiền mặt hoặc Chợ Lớn JSC sẽ gửi qua tài khoản ngân hàng nếu khách hàng có đăng ký tài khoản tại Chợ Lớn. Các giá trị tiền mặt hoặc chiết khấu nhận tại công ty Chợ Lớn cần có giấy tờ xác nhận như chứng minh nhân dân hoặc một số thông tin khác có đăng ký tại CHỢ LỚN. Các giá trị trên phải trên 100.000 VNĐ (một trăm ngàn đồng ) thì mới được Chợ Lớn trao gửi cho khách hàng nếu khách hàng cần chuyển khoản. Số điểm thưởng hoăc tiền mặt sẽ được tích lũy cho khách hàng có đủ điều kiện nhưng chưa mua nhận ngay.

Quy định đối với điểm thưởng hoặc tiền mặt sẽ được tích lũy trong 3 năm cho khách hàng có đủ điều kiện. Nếu trong 3 năm khách hàng không phát sinh thêm điểm thưởng hoặc khách hàng không đến nhận. Chợ Lớn sẽ sử dụng giá trị trên để chuyển cho những công việc có ý nghĩa như từ thiện, ủng hộ ....

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline 0971532376 hoặc email cskh@cholonjsc.com. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà CHỢ LỚN gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

8. Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên Chợ Lớn JSC.Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định.

Chúng tôi cam kết :

- Không sử dụng , không chuyển giao, không cung cấp thông tin cho đơn vị bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khác hàng.

- Trong trường hợp máy chủ hệ thống Chợ Lớn bị tấn công từ các tội phạm hacker dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của khách hàng., chúng tôi có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan điều tra xử lý kịp thời và có thông báo gửi đến quý khách hàng.

- Bảo mật tuyệt đối các thông tin giao dịch của khách hàng như thông tin hóa đơn chứng từ. Tất cả sẽ được lưu trữ và bảo mật tại công ty Chợ Lớn JSC.

- Chúng tôi yêu cầu quý khách hàng khi thực hiện đăng ký hoặc mua hàng cần đăng ký và điền đầy đủ các thông tin một cách chính xác như số điện thoại, email, chúng minh nhân dân, họ tên khách hàng...và chịu trách nhiệm về pháp lý các thông tin trên.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết các khiếu nại đối với các trường hợp xét thấy các thông tin cá nhân cung cấp không chính xác của quý khách hàng.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, CHỢ LỚN không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của CHỢ LỚN gây ra. Trách nhiệm của CHỢ LỚN đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên CHOLONJSC.

10. Điều khoản chung

10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

10.2. CHỢ LỚN và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

10.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

10.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa CHỢ LỚN và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan Tòa án có thẩm quyền.